Atelier Sproet is gevestigd te Berg en Dal en houdt kantoor te Nijmegen.

1. ALGEMEEN

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Verkoper: Atelier Sproet die deze voorwaarden hanteert en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s);
  Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. Opleiding: een door verkoper verzorgde opleiding, cursus of workshop welke in het atelier gevolgd kan worden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van verkoper, zowel terzake van de levering van zaken en/of onderdelen daarvan als terzake van het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan gebruik van derden wordt gemaakt.
 5. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
 6. In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 7. Bij strijdigheid tussen de tekst van offerte en een bepaling uit de algemene voorwaarden van de verkoper prevaleert ten aanzien van die specifieke bepaling de tekst van de offerte, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van de verkoper.

2. AANBIEDINGEN/OFFERTES

 1. Alle gedane aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven. Alle bij aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is medegedeeld.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs.
 3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde opleiding en gelden niet automatisch voor vervolg opleidingen.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel te leveren onder rembours of het afgeven van een bankgarantie te verlangen.
 5. Indien door verkoper een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond kunnen de hoedanigheden van de te leveren zaken in geringe mate van het monster afwijken.

3. OVEREENKOMST

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de wederpartij met Verkoper een overeenkomst aan voor de opleidingsduur en verklaart de wederpartij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dan wel het formulier op onze site.
 3. Inschrijving via beide formulieren gelden als bindend.
 4. De overeenkomst komt tot stand, zodra de inschrijving van de wederpartij de verkoper heeft bereikt en deze de ontvangst daarvan per email heeft bevestigd.
 5. Bij inschrijving verbindt de wederpartij zich aan de verkoper voor de duur van degehele opleiding en verwacht de verkoper van de wederpartij, dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan de verkoper voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen.
 6. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen door de wederpartij binden de verkoper slechts, indien deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd, waarbij de administratie van de verkoper beslissend is.
 7. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van de verkoper- voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst. Indien de wederpartij binnen 3 weken na datum van de orderbevestiging niets van de verkoper verneemt, dan wordt de wederpartij geacht kredietwaardig te zijn en wordt verkoper geacht de order te hebben geaccepteerd.
 8. Annulering van de order of een gedeelte van de order wordt door de verkoper zo mogelijk binnen dertig dagen na de orderbevestiging, maar in elk geval binnen zestig dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht, waarbij in het laatste geval de verkoper aannemelijk maakt dat hij niet binnen dertig dagen had kunnen annuleren. Bij annulering van een onderdeel van de order na 30 dagen heeft wederpartij het recht om over het daaraan verbonden deel van de order dat wel uitgeleverd kan worden te onderhandelen.
 9. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen.

4. INHALEN VAN LESSEN

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent te vervangen.
 2. Ingeval van ziekte van een docent zal de verkoper zich inspannen de lessen te verschuiven. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor zowel de groep als voor de verkoper. Hierbij geldt dat individuele wensen zullen wijken voor die van de groep.
 3. De door de wederpartij verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen in overleg alleen ingehaald worden in het lopende lesblok.

5. BETALING EN KOSTEN

 1. Prijswijzigingen in de prijsopgaven van de verkoper kunnen slechts plaatsvinden in geval van buitengewone omstandigheden of wettelijke voorschriften.
 2. Ingeval er sprake is van buitengewone omstandigheden of wettelijke voorschriften is de verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij verkoper tot prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.
 3. Voor de workshop en de introductiecursus geldt, dat de wederpartij bij aanmelding een factuur ontvangt voor de aanbetaling van 25%. Één maand voor aanvang van de workshop en de introductiecursus ontvangt de wederpartij een factuur voor het restant van de betaling.
 4. Voor groepen geldt dat er betaald wordt voor het aantal deelnemers dat isaangemeld voor de workshop. Mocht u onverhoopt met een kleiner aantal deelnemers komen, dan kan de verkoper hier geen geld voor terug geven, tenzij hier in overleg een andere afspraak met de verkoper is gemaakt.
 5. Voor de opleiding geldt, dat de maandelijkse factuur voorafgaand aan de maand middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum moet geschieden. De op het bankrekeningafschrift van de verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
 6. De wederpartij is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde cursusgeld niet volledig is betaald. De verkoper stuurt de wederpartij daarop een betalingsherinnering, waarna de wederpartij binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen.
 7. Als de wederpartij ook na deze termijn het volledige verschuldigde opleidingsgeldniet heeft betaald, brengt de verkoper bij de wederpartij administratiekosten in rekening van € 12,50. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 8. De wederpartij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de verkoper voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.
 9. De verkoper is gerechtigd bij het niet nakomen van de betalingsverplichting van de wederpartij het vervolg van de lessen te annuleren.

6. CURSUSMATERIALEN EN BOEKEN

 1. De verkoper betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusboeken en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om fouten hierin te voorkomen.
 2. De verkoper staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin opgenomen informatie.
 3. De intellectuele eigendomsrechten op door de verkoper geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de verkoper.
 4. Het tijdens de cursus aan de wederpartij ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van de verkoper worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.

7. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle zendingen, tegen de geldende verzendkosten en administratiekosten. Deze worden door verkoper bij wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van verkoper verlaten.
 2. De wederpartij is verplicht de levering dan wel de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten of beschadigingen van de levering en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen door de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 3. Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en gebreken die zich bij hetopenen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
 4. Geringe afwijkingen van kleur, model, bestelde kwantiteit e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar.
 5. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn. wordt gegeven aan de wederpartij om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, zulks ter keuze van de verkoper, onverminderd zijn recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.
 6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringsdatum door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van twee weken is verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van verkoper, tenzij de verkoper ten aanzien van de te leveren zaken tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij. De verkoper meldt de wederpartij schriftelijk dat de goederen voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

8. ANNULERING DOOR WEDERPARTIJ

 1. Indien de wederpartij een particulier is, dan mag de wederpartij de overeenkomst voor de opleiding binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht), maar niet later dan een week voor aanvang van de opleiding.
 2. Annulering voor de opleiding dient per mail of schriftelijk gedaan te worden en is pas geaccepteerd door de verkoper, als de wederpartij daar een bevestiging voor ontvangen heeft.
 3. Bij annulering tijdens de opleiding of binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het opleidingsgeld behoudens indien sprake is  van hetgeen in lid 5 van dit artikel is gesteld.
 4. Bij annulering voor de cursus en workshop zijn de kosten 1 week voor aanvang van de cursus/workshop 100% en annulering 3 weken tot 1 week voor aanvang 25%.
 5. Bij overlijden van de wederpartij wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met ingang van de datum van overlijden beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting. Indien het lesgeld al voor het gehele cursusjaar was voldaan, zal de verkoper het lesgeld over de periode vanaf de overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke einddatum van de opleiding restitueren.
 6. Ingeval wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn is wederpartij gehouden verkoper eerst een extra naleveringstermijn van minstens 10 werkdagen te gunnen vanaf het moment dat wederpartij de wens tot annuleren aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Nadien is de wederpartij gerechtigd te annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 1.
 7. Nadat verkoper akkoord is gegaan met de annulering is de wederpartij gehouden aan hem in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht zijn overige rechten, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 8. Indien de wederpartij de order niettemin annuleert is hij bovendien gehouden:
  1. tot het betalen van het reeds gepresteerde;
  2. de uit de annulering voortvloeiende kosten;
  3. verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de order, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 9. De wederpartij is niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade indien annulering geschiedt wegens een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door de verkoper.
 10. Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte of dergelijke zaken worden niet door verkoper teruggenomen en/of gecrediteerd, behoudens in geval van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door de verkoper.
 11. Indien de wederpartij een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende leveringstermijn geldt het in lid 1 bepaalde onverkort met dien verstande dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom verhoogt met rente en alle kosten van opslag en verder dezerzijds te maken kosten heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden

9. TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald. 
  Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Indien is overeengekomen dat de verzending van zaken franco huis geschiedt, is de levering voor rekening en risico van de verkoper.
 3. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Indien verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt zal deze verrekend worden nadat hij deze duurzame verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat heeft retour ontvangen. Kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij

10. OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING)

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van hem kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking of uitsluiting bij toeleveranciers, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, transport moeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verkoper c.q. bij leveranciers van verkoper, als mede wanprestatie door leveranciers van verkoper c.q. derden waardoor hij verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 2. Verkoper zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar zijn oordeel een overmacht situatie voordoet en met de wederpartij overleggen over de termijn waarbinnen verkoper alsnog zal presteren. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft verkoper het recht zijn prestatie op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
 3. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 30 dagen, is de wederpartij bevoegd onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade (inclusief winstderving) aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk in geval:
  1. schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
  2. het geleverde wordt verwerkt tot / in een (eind) product waarvoor het geleverde
  3. in feite niet geschikt is en / of blijkt te zijn;
  4. het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
  Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, wanprestatie of onrechtmatige daad van verkoper of van diens ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig uitdrukkelijke instructies van de verkoper handelen. De eventuele aansprakelijkheid van verkoper zal nimmer meer bedragen dan de nettowaarde der geleverde zaken.
 2. Indien de verkoper aansprakelijk is op grond van lid 1, zal de verkoper de wederpartij vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen de wederpartij wordt ingesteld, zal de wederpartij verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal de wederpartij zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij verkoper hem daartoe toestemming geeft of verkoper in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.
 3. Nadat de geleverde zaken zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver/bewerkt tot (eind)product door of namens de wederpartij is verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk te houden, behoudens het bepaalde in lid 1, en vrijwaart de wederpartij hem tegen alle eventuele aanspraken van hemzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover aansprakelijkheidsassuradeuren van verkoper geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.
 5. De aansprakelijkheid van verkoper strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

12. KLACHTEN

 1. Eventuele klachten worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem - rechtstreeks - binnen veertien dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van zijn pakbon / aflevering bon en / of factuurnummer.
 2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen.
 3. Indien de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen nog geen factuur heeft ontvangen, dient hij dit terstond te melden aan de verkoper.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door verkoper in behandeling genomen.
 5. In behandeling worden slechts genomen klachten van goederen, die zijn geleverd aan de wederpartij.
 6. Betreft de klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken (verborgen gebreken), dan kan een klacht nog geldend gemaakt worden binnen zeven dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.
 7. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
 8. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van verkoper is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door verkoper te verrichten werkzaamheden.
 9. De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken/materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
 10. Bij tijdig ingediende klachten zal de wederpartij de verkoper in de gelegenheid moeten stellen, indien de verkoper dit wenselijk acht, de klacht te controleren, bij gebreke waarvan hij niet voor behandeling in aanmerking komt.
 11. Indien de klacht door verkoper gegrond wordt bevonden:
  1. is de verkoper verplicht naar zijn beste kunnen de klacht af te wikkelen;
  2. is verkoper uitsluitend verplicht alsnog binnen 15 werkdagen de overeengekomen prestatie te leveren, dan wel de goederen waarover is geklaagd te crediteren binnen 15 werkdagen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook;
  3. over verrichte werkzaamheden, heeft verkoper het recht deze werkzaamheden alsnog binnen 15 werkdagen op juiste wijze te verrichten.
 12. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper, behoudens de mogelijkheid tot opschorting van de betaling voor het deel waar de klacht betrekking op heeft, zolang de verkoper niet aan zijn leveringsplicht heeft voldaan.
 13. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, onder door verkoper te bepalen voorwaarden. Indien de verkoper schriftelijke toestemming weigert te verlenen, dient hij dit deugdelijk te motiveren. Retourzending dienen te allen tijde franco te geschieden, met vermelding van pakbon /aflevering bon en/of factuurnummer.